Planeta iz doba čoveka

61

Novije pretpostavke predviđaju da će do ponovnog masovnog izumiranja doći, tako da je verovatno (ukoliko se postojeća situacija ne promeni) da će izumreti i čovek, koji je danas do­minantna vrsta.

Sam sebi pretnja

Ziveti zdravije - sa prednjim koricama 321- ZA PREGLEDPrema objektivnim ekološkim kriterijumima, visok kvalitet životne sredine znači od čoveka ne­ oštećenu i nedegradiranu prirodu, život u skladu i u ravnoteži s okruženjem. Jedan od ključnih uzro­ka degradacije jeste bezobzirna trka za profitom – pri čemu se uopšte ne uzimaju u obzir njene posledice po životnu sredinu – kao i bezobzirno iracionalno prilagođavanje prirodnog ambijenta ljudskim potrebama i niska ekološka svest.

Sva merila koja su dozvoljavala da život na pla­neti Zemlji postoji – menjaju se. Razlika između masovnih izumiranja koja su se dogodila do sada i potencijalnog narednog jeste u tome da su sva prethodna bila izazvana prirodnim, planetarnim procesima ili katastrofalnim udarom asteroida, dok buduće može da bude posledica isključivo čovekovog delovanja. Ne bismo bili prvi oblik ži­vota koji se sam izbrisao, a ova planeta postojaće i bez nas. Jedinstvenim bi nas učinilo to da smo to uradili potpuno svesno.

Iako ga naučna zajednica nije zvanično odo­brila, termin antropocen zauzima sve više prosto­ra u geološkoj hronologiji. Odnosi se na opseg ljudskog uticaja na Zemljin ekosistem. Ukoliko komisija Geološkog društva iz Londona odobri ovaj termin, biće korišćen kao ime za epohu u ko­ joj je čovek svojom aktivnošću izvršio ogroman uticaj na klimu, biodiverzitet i izumiranje mnogih vrsta. Početak epohe najverovatnije će biti dove­den u vezu sa industrijskom revolucijom, mada postoji stanovište da ga treba povezati s mnogo ranijim događajima poput procvata poljoprivre­de u neolitu.

Prognoze nisu svetle

,,Mnogo toga ostaje nepoznato u pogledu izumiranja u antropocenu; ovi nedostaci u znanju ometaju našu sposobnost da predvidimo i limi­tiramo njegove uticaje. Jasno je, međutim, da je izumiranje životinjskih vrsta sveprisutna kompo­nenta šestog planetarnog masovnog izumiranja, kao i glavni pokretač globalnih ekoloških prome­na, istakao je na ovu temu Robert Dirzo, ugledni profesor biologije sa Univerziteta Stenford.