Titanik večna misterija numerologa !

105

1909 godina početak gradnje, broj koji ukazuje na želju da se stvori nešto veličanstvno, od značaja za budućnost. 1 je broj početaka, 9 je broj kraja. Sudbinski odredjeno da brod krene na prvo, i poslednje putovanje 9.

891-posada

Brojevi ukazuju na nedostatak osoblja koje ima kvalifikacije, naročito mehaničari, ljudi koji se razumeju u novi način rada broda. 8 – broj nade, kraja ciklusa, preterivanja, neadekvatnog i nehumanog odnosa prema ljudima koji su radili na brodu, neprestani rad bez prestanka, umor, nemati izbora, prinuda, broj 9-zanemareni, napušteni.

Prvo putovanje 10.4.1912.

10-broj koji obećava da će biti sve u redu, da je to novi vid plovidbe, grandiozno, ektravagantno. Veoma važna činjenica je da je sve od vrednosti bilo pokriveno dobrim osiguranjem imovine i da su osiguravajuća društva jako dobro profitirala još pre samog početka putovanja.

4-nedostatci u izgradnji, nemati nečega dovoljno, da nešto nije u redu sa radom postrojenja, fale delovi, polovni delovi koji se ne uklapaju, da je ugradjeno nešto što ne odgovara veličini i potrebama velikog broda broj 10.

5-broj koji ukazuje na žurbu, nespremnost, brzopletost, niz malih grešaka koje prouzrokuju veliku i kobnu grešku.

14.4.1912. udario u breg

15.4.1912. potonuo

Datum udara o breg pokazuje na grešku, na lošu procenu, konfuziju i haos koji vlada. Potpunu nespremnost na situaciju. 9-je kašnjenje u reagovanju, proceni, zataškati situaciju. 4-je kobna situacija, stradanje ali sporo, teško, zastoj i oklevanje.

Datum potonuća-na stradanje onih kojima se moglo pomoći a nije, 6 broj sebičnosti, zavisnosti, bogati privilegovani, 6 je pomoć je blizu ali zakasniti. 9 je večita slava, misterija u dubini mora, strah i tihi odlazak. Mnogo toga još uvek sakriveno i nejasno do dana danas. Još uvek se ne zna broj koji su nestali u ovoj tragediji.

9 je neispričana priča koja je još uvek na dnu okeana. Nedodirljiva i neosvojiva…jednog dana će ipak ugledati svetlo dana i ispričati nam sve tajne koje je čuvala. Na kraju 9- ja znam da cemo biti iznenadjeni!

Ana secret

Nikola Tesla, putnik kroz vreme! Nikola Tesla time passenger!

TITANIK is still the mystery!

1909 – The beginning of construction, the number that indicates the desire to create something magnificent, bring the new way for long destination travels- 1 is the number of starts, 9 is the number of ends. Destined to ship first, important, big and ahaed of time..the number 9 is uncertain outcome and the end.

891 the crew

The numbers indicate a lack of qualified personnel, especially mechanics, people who understand the new way ship works. 8 – number of hope, end of cycle, exaggeration, inappropriate and inhumane attitude towards people who worked on the ship, number 9 – neglected, abandoned. Something was missing.

First trip 10/04/1912 (day-month-year)

10- the number that promises to be all right, that this is a new kind of navigation, grandiose, extravagant. Everything is all right in perfect condition. The most important about this number that everthing was be secured by property insurance.

4-defects in construction, not having enough, that something was wrong how the machines operated, there were missing parts, that something that did not fit the size and needs of a large ship.

5-figure indicating rush, unpreparedness, haste, changes and variation in pressure in the main steam generator, small mistakes that cause a big and fatal mistake.

14/4/1912 (day-month-year) hit the iceberg

15/4/1912 (day-month-year) sunk

The date of hitting the iceberg indicates a mistake, poor judgment, confusion and the chaos that prevails. They are completely unprepared for the situation. 9 is a delay in reacting, assessing, cover-up the situation. 4  is a fatal situation, distressing but slow, difficult. Sudennly end by being unprepared, ignoring the real state of situation. The delay and hestitations.

The sinking date – the suffering of those who could be helped but not, 6 the number of selfishness, addiction, the rich privileged, 6 the help is near but there were late. 9 is eternal glory, deep sea mystery, fear and silent departure. Much of this is still hidden and unclear to this days. The number that went missing in this tragedy is still unknown.

9 is an untold story still at the bottom of the ocean. Untouchable and unconquerable … one day it will see the light of day and tell us all the secrets that has kept. In the end 9- I know that we will be suprised!

Ana secret