Thursday, May 28, 2020
Uz kafu Stranica 84

Uz kafu

Akutno oštećenje bubrega kod kritično obolelih

0
Akutni poremećaji bubrežne funkcije su uobičajene komplikacije kod kritično obolelih i još uvek predstavljaju terapijski izazov za lekare u jedinicama intezivnog lečenja (JIL). Akutna bubrežna insuficijencija (ABI) u JIL javlja se češće nego u drugim bolničkim odeljenjima. Incidencija se kreće 3-25%, u zavisnosti od ispitivane populacije i kriterijuma koji su primenjivani da se definiše njeno prisustvo. Uprkos napretku u lečenju, ABI kod kritično obolelih i dalje prati visok mortalitet i mortalitet 28-90%. Mortalitet nije uvek posledica samo najtežih, nego i lakših oblika akutnog oštećenja bubrežne funkcije (AOB). Epidemiološke studije su pokazale da je ABI nezavisan faktor rizika bolničkog mortaliteta i da je AOB povezano sa brojnim ,,nebubrežnim“ komplikacijama. Danas je širokoprihvaćen stav da bolesnici umiru zbog AOB, a ne samo sa AOB. Ova promena u sagledavanju problema naglašava značaj sveobuhvatnog razumevanja, prevencije i što ranijeg započinjanja lečenja akutnog oštećenja bubr..