Anestetici i drugi lekovi za opštu anesteziju

Popularnost inhalacionih anestetika zasnovana je na činjenici da se oni lako primenjuju, udisanjem anestetičkih para i gasova i da se njihov efekat relativno lako prati. Nalaze se među najbrže delujućim lekovima koji se brzo titriraju do nivoa efikasnosti i sigurnosti.

Suštinski, samo su azotni oksidul i ksenon gasovi, ostalo su pare isparljivih tečnosti. Prednost inhalacionih anestetija je mogućnost da se dopremaju do krvnotoka preko pluća bolesnika. Cilj dopremanja je postizanje stanja anestezije, ostvarivanjem određene koncentracije (parcijalnog pritiska) u centralnom nervnom sistemu, što se postiže želenim parcijalnim pritiskom u plućima koji se izjednačava sa pritiskom u mozgu i kičmenoj moždini.

Foto: https://health.clevelandclinic.org/safe-anesthesia-5-things-know/

Inhalacioni anestetici trenutno u kliničkoj primeni

Izofuran
Izofuran je halogenizirani metil-etil-etar koji ima veliki stepen stabilnosti, nezapaljiv je i postao je ,,zlatni standard“ od kako je 1970. uveden u kl..