Pregled ultrazvukom

Ultrazvuk je zvuk frekvencije jace od 20000 Hz, koji ljudsko uvo ne može da cuje. Svojstvo ultrazvuka da se pri nailasku nailasku na površinu drugih svojstava odbije – reflektuje je iskorišceno za utvrdivanje udaljenosti površine nove sredine (obijekta) i odredjivanja oblika i karakteristika obijekta na koji je ultrazvucni snop usmijeren. Francuski naucnik Lanževenu (Langevinu) 1918 g. koji je primjenio obrnuti piezoelektricni efekat što je omogucilo kontrolisano stvaranje ultrazvucnih talasa. 1880 g. su Jacque i Pierr Currie otkrili piezoelektricni efekat to jest pojavu da neki kristali (kvarc, tumalin, barijum titanat) pod dejstvom mehanickih (npr. zvucnih) oscilacija, stvaraju elektricni napon na svojim polovima. Lanževen (Langevin) je primjenio obrnuti piezoelekticni efekat koji se ogleda u osobini piezoelekticnih kristala da u elektricnom polju podliježu deformaciji a ciji su proizvod mehanicke oscilacije to jest pretvaranje elektricnih oscilacija u ultrazvucne talase.

ultrazvucni aparat

Od tada ultrazvuk dobija široku primjenu u nauci kao što je odredivanje morske dubine, odredivanje udaljenosti obijekata, ispitivanje strukture materijala, omogucavanje hemijskih reakcija kao i široku primijenu u medicini. U medicini se ultrazvuk koristi kao dijagnosticko i kao terapisko sredstvo.

Da li je ultrazvuk djeluje štetno na živi organizam to jest na živu celiju?

Ukoliko je ultrazvuk velikog inteziteta tj. jacine on na organizam ima:

• toplotno dejstvo

• kavitaciono dejstvo

• mehanicko dejstvo

U medicini se koristi ultrazvuk slabe jacine. Eksperimenti kao i klinicko iskustvo nisu dokazali da ovaj ultrazvuk izaziva oštecenja tkiva. Komitet Svjetske Zdravstvene Organizacije je na osnovu dugogodišnjjih ispitivanja i istraživanja dozvolio primjenu ultrazvuka u medicinske svrhe. Ova metoda je bezbjedna i u medicini se može upotrebljavati u pravilnim dijagnostickim i terapiskim indikacijama. Štetno dejstvo ultrazvuka koji se upotrebljava u medicini nije dokazano.


Ultrazvuk abdomena i male karlice

Ovim pregledom se dobija uvid u stanje abdominalnih organa: jetre, žucne kese, pankreasa, bubrega, slezina, mokracne bešike, prostate, uterusa, jajnika. Zahvaljujuci jednostavnost izvodjenja pregleda i neškodljivosti, ultrazvuk predstavlja pouzdanu i efikasnu metodu u otkrivanju oboljenja abdominalnih organa. Da bi se obavio ovaj pregled pacijent ne treba da jede i pije 6-8 sati prije pregleda. Ovaj pregled se radi konveksnom sondom 3.5 – 5 MHz. Za pregled male karlice potrebno je da pacijent na pregled dodje sa punom mokracnom bešikom.