Šta bi trebalo da znamo ako se vodom snabdevamo iz bunara

Foto: Shutterstock

Voda iz bunara sa poplavljenih područja, kojom se domaćinstva snabdevaju vodom za piće, može biti zdravstveno neispravna usled mešanja sa poplavnom vodom i drugim zagađivačima.

Da bi se utvrdilo da li je bunarska voda ispravna za piće, potrebno je laboratorijski je ispitati i to redovno raditi nekoliko puta godišnje. 

Bunar se mora čistiti, prati i dezinfikovati (asanirati ) svake 2-3 godine. Asanacija bunara podrazumeva dovođenje postojećih bunara u ispravno stanje, u tehničkom i higijenskom pogledu. Bunari se moraju asanirati kada su dotrajali, nehigijenski, nepravilno postavljeni ili oštećeni, jer je voda tada podložna zagađivanju. 

Uputstvo za čišćenje bunara posle poplava

Očistiti prostor oko bunara: ukloniti svu vidljivu nečistoću, a po potrebi odstraniti gornji sloj zemlje.

Ako je bunar oštećen popraviti oštećene zidove bunara i po potrebi dopuniti glinom prostor između zida bunara i zemlje.

Sprečiti punjenje bunara površinskim vodama odvođenjem vode drenažnim kanalima.

Ispumpati svu vodu iz bunara, a zidove bunara iščetkati rastvorom dezinficijensa na bazi hlora, pripremljenog prema uputstvu proizvođača.

Kada se bunar ponovo napuni, sprovesti postupak hiperhlorisanja uz nadzor stručnjaka zavoda/instituta za javno zdravlje. 

Nakon sprovedene dezinfekcije, voda se ne može koristiti odmah, već u skladu sa preporukom stručnjaka iz zavod/instituta za javno zdravlje (minimalno 30 minuta), što zavisi od doze primenjenog sredstva.

Namenu vode nakon sprovedenog postupka dezinfekcije će odrediti stručnjaci zavoda/instituta za javno zdravlje na osnovu procene situacije i rizika po zdravlje ljudi i životinja.

Prilikom korišćenja preparata za dezinfekciju obavezno se pridržavati uputstva za rukovanje. Sprečiti dospevanje dezinficijensa na kožu, u oči, nos i usta nošenjem zaštitnih maski i rukavica, zaštitne obuće (čizama) i odeće. Obavezno temeljno oprati ruke nakon kontakta sa preparatom.

Izvor: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije