Zujanje U Uvu: Tinnitus

Tinitus predstavlja simptom, a ne bolest. Reč tinitus potiče od latinske reči tinnire što znači zvonjava. Pacijenti različito opisuju ove ,,virtuelne zvuke“ kao zvonjavu, huk, šuštanje, pucketanje, pulsiranje, pištanje i sl. Najčešća podela tinitusa je na – objektivni i subjektivni.

Zujanje u uvu: Tinnitus; FOTO: https://www.echohearingcenter.com/5-common-myths-about-tinnitus/

Zujanje u uvu: Tinnitus; FOTO: https://www.echohearingcenter.com/5-common-myths-about-tinnitus/

Obijektivni tinitus


shop.produzizivot vertikalni baner

Objektivni tinitus je šum nastao kao produkt okolnih struktura, uzrokovan vaskularnim smetnjama (turbulencijom u krvnim sudovima, glomus tumori) kada je obično pulsirajući, muskularnim smetnjama (otvaranje Eustahijeve tube, kontrakcija m. stapedijusa), poremećajem funkcije jonskih kanala u slušnim ćelijama.

Subjektivni tinitus

Subjektivni tinitus se može objektivizirati, gotovo nikada ne prelazi 15 dB BSL. Prema mestu nastanka, slično nagluvosti, može biti: periferni (sprovodni i senzorineuralni) i centralni. S obzirom na dužinu trajanja, tinitus se javlja kao: akutni (do tri meseca), subakutni (od četiri meseca do godinu dana) i hronični (duže od jedne godine).

Prema psihofiziološkom stanju pacijenta, deli se na: kompenzovan (nije praćen sekundarnim simptomima, ne remeti svakodnevni život pacijenta) i dekompenzovan (praćen sekundarnim simptomima kao što su strah, nesanica, depresija), predstavlja psihosomatsku bolest i značajno remeti svakodnevni život pacijenta. Prema visini čujućeg tona može se podeliti na visokotonski i niskotonski tinitus.

Zujanje u uvu: Tinnitus Uzroci

Zujanje u uvu: Tinnitus Uzroci

Etiologija

Kao što je već napomenuto, tinitus je prateći simptom brojnih oboljenja:

1 Oboljenja uva i slušnog nerva

  • Oboljenja spoljašnjeg uva (cerumen; egzostoze; strana tela.),
  • oboljenja srednjeg uva (disfunkcije tubotimpanalnog kompleksa, otoskleroza, timpanoskleroza),
  • oboljenja unutrašnjeg uva i slušnog nerva (oštećenja slušnih ćelija uzrokovana vaskularnim poremećajima, ototoksičnim lekovima, metalima i drugim hemikalijama, traumatska oštećenja, Menijerova bolest često sa fluktuirajućim tinitusom, vestibularni švanom). Savremena shvatanja ukazuju na povećanu propustljivost jonskih kanala u slušnim ćelijama što dovodi do nekontrolisanog ulaska Na+ i Ca++ jona.

2 Opšta oboljenja

Opšta oboljenja kao što su vaskularna, oboljenja cervikalnog dela kičmenog stuba i temporomandibularnog zgloba, dijabetes melitus, hiperholesterolemija, arterioskleroza, arterijska hipotenzija i hipertenzija, kardiovaskularna oboljenja i dr.

3 Oboljenja CNS

Aneurizme, vaskularne anomalije, multipla skleroza, tumori, neurastenija.

Zavisno od osnovnog uzroka, može biti jedini simptom ili udružen sa drugim simptomima.

Dijagnostika tinitusa

Dijagnoza se postavlja detaljnom anamnezom, kliničkim ORL pregledom, otoneurološkim pregledom, audiološkom obradom – tonalna audiometrija, timpanometrija, ispitivanje evociranih potencijala moždanog stabla na zvučnu draž, ispitivanje otoakustičkih emisija. Tinitusometrija sa odreživanjem visine i jačine tinitusa razlikuje objektivni tinitus koji se može locirati na tačno odreženim frekvencijama koje odgovaraju grupi slušnih ćelija sa metaboličkim oštećenjima i subjektivni (centralni) tinitus koji ne odgovara nijednom od emitovanih tonova. Potreban je konsultativni neurološki, internistički, fizijatrijski pregled, laboratorijska obrada (lipidni status, hormonalni status, glikemija), dopunska UZ i radiološka dijagnostika (dopler karotidnih arterija, TCD vertebrobazilarnog sliva, CT i MRI endokranijuma, angiografija, PET) i druga dopunska dijagnostika zavisno od udruženih simptoma.

Lečenje

Lečenje poznatog osnovnog oboljenja obično dovodi do nestanka tinitusa. U terapiji akutno nastalog tinitusa koriste se vazoaktivni lekovi, hiperbarična oksigenoterapija, sedativi, antidepresivi, vežbe relaksacije, antagonisti Ca++ jona. Značajan faktor je i psihički status pacijenta. U stanjima psihičke napetosti raste intezitet, a smanjuje se tolerancija na tinitus. Preporučuje se izbegavanje kofeina, alkohola, soli i duvana.

Ukoliko Vam se svideo naš tekst, zamolili bismo Vas da nas podržite tako što ćete nas pratiti na Facebook-u ili Twitter-u. Ostanite sa nama i upoznajte nas bolje >>!

Pročitajte još

Original Article